Foto: Anne Marie Huck

Personer med minoritetsbakgrunn bør øke valgdeltakelsen for å sikre demokratisk legitimitet. Ved å stemme viser en at en slutter om felles verdiene i samfunnet.

Politiske beslutninger påvirker livene våre i stor grad. Derfor er det lurt å være med på å bestemme hvem som skal bestemme.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør i underkant av 5,7 prosent av alle stemmeberettigede og har dermed stor mulighet for å påvirke valgresultatet. Deres påvirkningsmulighet er imidlertid avhengig av deres faktiske valgdeltakelse. Ved de tre siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn vært 25 prosentpoeng lavere enn for befolkningen sett under ett.

Det er imidlertid store variasjoner i valgdeltakelsen blant de ulike innvandrergruppene. For eksempel har innvandrere fra Balkan i liten grad stemt ved valg, mens innvandrere fra India og Thailand har utmerket seg med høy valgdeltakelse over tid.

Det er også stor variasjon i representasjonen av innvandrere i folkevalgte organ. Få har foreløpig blitt valgt inn på Stortinget, mens noen flere har blitt valgt inn i by- og kommunestyrene rundt om i landet.

Selv om det er positive tendenser i valgdeltakelsen innenfor enkelte grupper av innvandrerbefolkningen, er valgoppslutningen blant innvandrere generelt lav.

Fafo-rapporten «Stemmer de ikke?» tar for seg politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Den fremhever blant annet tillit og nettverk som viktige faktorer for å forklare variasjon i innvandreres valgdeltakelse.

Mange innvandrere forteller at de ikke har god nok kjennskap til de ulike politiske partiene og har vansker med å skille dem fra hverandre. Her har kanskje de politiske partiene et spesielt ansvar for å nå fram til ulike grupper av befolkningen. Nye innvandrere trenger også mer kunnskap om fremgangsmåten ved valg. Flere av dem har aldri deltatt i valg tidligere, og de trenger informasjon og veiledning.

Regjeringen har en målsetting om å øke både den generelle valgdeltakelsen, og spesielt valgdeltakelsen blant personer med minoritetsbakgrunn. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører nå en landsomfattende kampanje for å forsøke å få økt valgdeltakelsen blant innvandrerbefolkningen.

Målet er at innvandrere skal delta i valg på lik linje med befolkningen som helhet. Kanskje kjenner du noen som burde få en oppmuntring til å delta i valget til høsten?

I år er det 206 800 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn som har stemmerett ved stortingsvalget. Det er 42 800, eller 26 prosent, flere enn ved valget i 2009. Den offisielle valgdagen er mandag 9. september, men i mange kommuner er det også anledning til å stemme på søndag 8. september. Passer ikke disse dagene, kan du forhåndsstemme fra 1. juli til 6. september.

Personer med minoritetsbakgrunn bør øke valgdeltakelse for å sikre demokratisk legitimitet. Ved å stemme viser en at en slutter om felles verdiene i samfunnet. Det betyr også at en vil delta, bli inkludert og å påvirke beslutningsprosessene i samfunnet.

Hvis du ikke bruker stemmeretten din, overlater du denne viktige beslutningen til andre. Politiske beslutninger påvirker hverdagen din. Det er bare du som vet hvilket parti og hvilke personer som kan ivareta de sakene du er opptatt av. Å stemme ved valg er den viktigste formen for deltakelse i et demokrati. Mange ser det derfor som en samfunnsplikt.

Politisk engasjement og høy valgdeltakelse er selve kjernen i et velfungerende demokrati. Da må velgerne gjenspeile befolkningen og alle grupper delta – også minoritetene.

Er du i tvil om hva du bør stemme? Prøv for eksempel informasjonen som ligger ute på partienes hjemmesider. Den kan gi deg et forslag til hva du bør stemme. Godt valg!

Kilde:dittOslo.no

Forrige artikkelNye regler for permisjon utenom skoleferier og fridager
Neste artikkelÜcretsiz iş kurma kursu

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here